LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới

Thư gởi Tổng Thống VACLAV HAVEL

Thành phố Đà Lạt -Việt nam –ngày 25 tháng 11 năm 2006

                         Kính gửi  : Ngài VACLAV HAVEL

                                           kịch tác gia,

                                           cựu Tổng thống nước Cộng hoà Czech

Tôi xin phép tự giới thiệu : Tôi là Nguyễn Xuân Tụ, 67 tuổi, Tiến sĩ Sinh học, kiêm một người cầm bút với bút danh Hà Sĩ Phu.

Tôi đã có hân hạnh được làm việc 4 năm tại Phòng thí nghiệm Vi sinh hoc ở thành phố Trebon và bảo vệ Luận án Phó Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Tiệp khắc, tại Phaha năm 1981.

Trong 4 năm sống và làm việc trên đất nước của Ngài, tôi chẳng những thu nhận được những kiến thức Khoa học tự nhiên, và cũng trưởng thành lên rất nhiều về nhận thức Xã hội, nhất là về thực chất của hệ thống Xã hội chủ nghĩa do Liên xô đứng đầu, trong đó có Tiệp khắc và Việt nam. Đó thực là  bi kịch lớn của một khát vọng lớn, bi kịch của nhận thức ấu trĩ và niềm tin ngây thơ, tự biến mình thành nô lệ cho một chủ nghĩa “Phong kiến và Phát xít tân thời” một cách rất tự nguyện, để rồi đi vào một ngõ cụt không có lối ra.

    Chính nhận thức ấy, trước sự khủng hoảng và tha hoá xã hội, đã thúc đẩy tôi cầm bút, viết ra những nhận thức của mình, vạch rõ bản chất phi khoa học của Chủ nghĩa Mác và hậu quả là chủ nghĩa ấy bị lợi dụng, bị phục vụ cho những toan tính có tính chất bè đảng, chống lại những khát vọng trong sáng ban đầu, trở nên xung đột với Nhân dân.

    Vì việc làm ấy, tôi bi kết án, bị đi tù và bỗng nhiên trở thành tù nhân chính trị, trong rất nhiều tù nhân chính trị khác ở Việt nam.

    Không phải vì những bực dọc cá nhân, mà chính vì trách nhiệm đối với xã hội, nên những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tôn giáo ở Việt nam đã cùng nhau lập nên Hội Aí  hữu tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt nam (Vietnamese Political and Religious Prisoner Friendship Association –VPRPFA) mà tôi cũng được mời làm một uỷ viên của Ban Cố vấn.

    Được biết, những người lãnh đạo Hội VPRPFA có mong muốn mời những tù nhân chính trị tiêu biểu nhất của thế giới ngày nay như Ngài, như cựu tổng thống Nelson Mendela…làm Hội viên danh dự của Hội. Khi giấy mời chính thức được chuyển đến Ngài, tôi mong Ngài hãy nhận lời.

    Trong tấn bi lịch của các nước theo Chủ nghĩa Quốc tế Vô sản, toàn giới trí thức-văn nghệ sĩ có một vai trò đặc biệt, trước đây đã có những người tuyên truyền đắc lực cho chủ nghĩa ấy, nay phải có trách nhiệm đi đầu không thể thoái thác trong công cuộc sửa sai ! Vaclav Havel đã là một điển hình sáng chói của tinh thần ấy và đã thành công. Ngài là tấm gương cho tất cả những trí thức-văn nghệ sĩ trong các nước Xã hội Chủ nghĩa nào còn mang trong lòng tiếng gọi thiêng liêng của Tri thức và Nhân phẩm và tấm lòng thiết tha yêu đất nước và nhân dân mình.

     Về cá nhân tôi, một trí thức đã có dịp may được trưởng thành trên đất nước Tiệp của Ngài, một đất nước mà riêng cuộc “Cách mạng Nhung” cũng đã đáng để cho mọi người kính nể , tôi càng có xúc cảm đặc biệt về biểu tượng VACLAV HAVEL !

     Tôi thiết tha mong Ngài nhận lời làm Hội viên danh dự của Hội VPRPFA.

Mong nhận được thư Ngài. Kính chúc Ngài sức khoẻ và trí tuệ mẫn tiệp mãi mãi.

                                                                                                   Csc. Hà Sĩ Phu

 

Dalat City, Vietnam on 25 November 2006

To the Honorable VACLAV HAVEL

Play-writer and former President of the Czech Republic

 

First I would like to introduce myself: My name is Nguyen Xuan Tu, 67, Doctor of Biology, writer under the penname of Ha Si Phu.

I had the honor of working for 4 years at the microbiological laboratory at the Trebon city, and defending my Master’s Thesis at the Czech Science Academy, in Praha in 1981.

During the 4 years I lived and worked in your country, not only had I acquired knowledge of the natural sciences, and matured in the area of social consciousness, especially on the substance of the socialist system under the leadership of the Soviet Union, in which the Czech nation and Vietnam were included. This was the grand tragedy of great expectations, the tragedy of infantile perceptions and naïve faith, volunteering ourselves to be the slaves of a type of neo feudalism and neo-fascism, cornering our respective nations into an alley without exit.

This awareness, on the face of social crises and alienation, has compelled me to take up writing to express my thoughts, denounce the unscientific nature of Marxism, the consequence of which is its abuse to serve the interests of speculative cliques, contrary to its initial idealist expectations, and completely adverse to the welfare of the people.

For this, I was convicted, incarcerated and suddenly became a political prisoner among numerous other political prisoners in Vietnam.

The Vietnamese Political and Religious Prisoners Friendship Association (VPRPFA), of which I have been invited to be a member of the Advisory Board , was not established by political, religious prisoners and prisoners of conscience, on the basis of their personal anger, but on the basis of their sense of social responsibilities.

The leadership of VPRPFA wishes to invite political prisoners who are most representative of the epoch, in the world, such as yourself and former president Nelson Mandela…to be honorary members of the Association. When the official invitation has been forwarded to you, I hope you will accept it.

In the tragedy of nations which subscribed to the International Proletarian ideology, the intellectual writer-artist class played a special role. Their members had actively propagated such ideology. Today, they must assume responsibility as the vanguard in the task of rectification. VACLAV HAVEL is the star of such spirit of rectification, and has succeeded. You are the example par excellence of the whole class of intellectual writers-artists in socialist nations, whose hearts still harbor the divine call of wisdom, human integrity and enduring patriotism.

On my part, as an intellectual who has the opportunity to grow up within the Czech nation, a nation whose “velvet revolution” inspires the universal respect of the world, I harbor special feelings for VACLAV HAVEL as a symbolic figure!

I earnestly submit that you accept to be the honorary member of VPRPFA.

I look forward to hearing from you.

I wish you good health and continued wisdom.

 

Ha Si Phu

 

                              V Da Latu (Vietnam) dne 25.listopadu 2006

 Jeho Excelence,

vážený pan

VÁCLAV HAVEL,

spisovatel-dramatik a ex-prezident České republiky

 

Vaše Excelence, vážený pane Havle,  

dovolte, abych se Vám představil : Jmenuji se Nguyen Xuan Tu, je mi 67 let. Jsem doktor biologie a zároveň píši pod autorským jménem Ha Si Phu.

Měl jsem tu čest pracovat čtyři roky v Mikrobiologické laboratoři v Třeboni a v roce 1981 obhájit kandidátskou disertační práci na Československé akademii věd v Praze.

Během čtyř let života a práce ve Vaší zemi jsem nejen získal znalosti v oboru přírodních věd, ale také jsem velmi značně vyspěl po stránce poznání společnosti, zejména pokud jde o skutečnou povahu socialistické soustavy v čele se Sovětským svazem včetně Československa a Vietnamu. Byla to skutečná velká tragédie velké touhy, tragédie nezralého poznání a naivní důvěry, jež mne zcela dobrovolně učinila otrokem “moderního feudalismu a fašismu”, který pak vedl do slepé uličky, odkud nebylo východiska.

    Právě toto poznání mne tváří v tvář krizi a úpadku společnosti přimělo, abych se chopil pera, písemně vyjádřil své poznání a odhalil nevědeckou podstatu marxismu a následky toho, že byl zneužit k tomu, aby sloužil cílům stranické a sektářské povahy proti prvopočátečním světlým tužbám a dostal se do konfliktu s Lidem.

    Pro tuto činnost jsem byl odsouzen, uvězněn a náhle jsem se stal politickým vězněm, jedním z velmi mnoha politických vězňů ve Vietnamu.

    Nikoli z důvodu osobní křivdy, ale právě pro pocit odpovědnosti ke společnosti založili společně političtí vězňové a vězňové z důvodu svědomí a náboženství ve Vietnamu Sdružení vietnamských politických a náboženských vězňů (Vietnamese Political and Religious Prisoner Friendship Association –VPRPFA), které i mne požádalo, abych se stal členem jeho Poradního sboru.

    Pokud vím, členové vedení VPRPFA mají v úmyslu nabídnout čestné členství v našem Sdružení osobnostem, které nejlépe reprezentují pojem politického vězně v současném světě, osobnostem, jako jste Vy, Vaše Excelence, nebo jako někdejší prezident Nelson Mendela a další osobnosti. Dovoluji si vyjádřit naději, že až obdržíte oficiální dopis v tomto smyslu, přijmete toto pozvání kladně.

    V tragédii zemí, které se vydaly cestou proletářského internacionalismu, náleží mimořádná úloha všem intelektuálům. V minulosti mnozí z nich toto učení energicky propagovali a dnes je jejich povinností být v prvních řadách při nápravě chyb a nikoli se tomu vyhýbat! Právě Václav Havel se stal jasným vtělením tohoto ducha a zvítězil. Jste vzorem pro všechny intelektuály, spisovatele a umělce v socialistických zemích, v jejichž srdcích dosud neumlklo posvátné volání intelektu a lidské důstojnosti spolu s horoucí láskou k vlasti a svému lidu.

     Pokud jde o mne, intelektuála, kterému se poštěstilo vyrůstat ve Vaší české zemi, v zemi, jež si zasloužila úctu všech lidí už jen tím, že dala život “Sametové revoluci”, poutá mne zvlášť  hluboká sympatie a úcta k symbolu, jímž je VÁCLAV HAVEL !

     Vřele doufám, Vaše Excelence, že nabídku stát se čestným členem Sdružení VPRPFA neodmítnete.

      Velmi se těším na Vaši odpověď. Dovolte, abych Vám s veškerou úctou popřál stálé zdraví a trvalou duševní svěžest.

 

                                                                    Dr.  Ha Si Phu, CSc.


LÝ LUẬNNN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ