LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

AMNESTY INTERNATIONAL AGAINST THE TRIAL OF HA SI PHU AND LE HONG HA


LIBRARY > ASIA AND THE PACIFIC > SOUTH-EAST ASIA > VIET NAM

AI INDEX: ASA 41/007/1996     22 August 1996 News Service 152/96

AI INDEX: ASA 41/07/96

22 AUGUST 1996

 

VIETNAM: AMNESTY INTERNATIONAL AGAINST THE TRIAL OF HA SI PHU AND LE HONG HA

Amnesty International today condemned the trial of two prominent Vietnamese dissidents, Le Hong Ha and Ha Si Phu, who are accused by the authorities of divulging state secrets and face 15 years imprisonment under the Vietnamese criminal code.

Le Hong Ha and Ha Si Phu face conviction today for questioning the political views of the Vietnamese government. This is not a crime, its a fundamental right: the right to freedom of expression, Amnesty International said.

The human rights organisation believes that both Ha SI Phu and Le Hong Ha are prisoners of conscience, detained by Vietnamese authorities solely because of their peaceful political dissident. As their trial commenced, the organization called on the Vietnamese authorities to release them.

Trials in Viet Nam, especially for political cases are routinely unfair. It is likely that Le Hong Ha and Ha Si Phu will not have access to the defence lawyer of their choice, and will be denied the right to call and question witnesses.

Ha Si Phu (also known as Nguyen Xuan Tu) is a 56-year-old writer and scientist, who has lived in Dalat with his family since 1975. He declined an invitation to be a member of the Communist Party of Viet Nam, but often wrote for official publications. In recent years he became increasingly critical of the Vietnamese Government. One of his best known critiques is Farewell to Ideology which he wrote in 1995. Ha Si Phu gave interviews in 1995 to a number of foreign radio stations, in which he called for political change in Viet Nam. He was arrested on 5 December last year.

Le Hong HA is a former high-ranking member of the Communist Party of Viet Nam, who was expelled in June 19954 at the request of the President Le Duc Anh. He was arrested in December 1995, shortly after Ha Si Phu, apparently because of his peaceful political views, notably his support for party dissidents Hoang Minh Chinh and Do Trung Hieu who were arrested earlier in 1995.

 

AI INDEX: ASA 41/007/1996     22 August 1996  

 

© Copyright Amnesty International

LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ